مقالاتی دربارهٰ مستند نیشدارو، ساختهٔ منوچهر انور؛ به‌همراه سی‌دی فیلم نیشدارو

به کوشش علیرضا ارواحی
  1. نگاهی گذرا به زندگی و کارنامهٔ منوچهر انور؛ محمدرضا فرهمند
  2. یک دوران و یک انور؛ محمدرضا اصلانی
  3. نیشدارو: جهت‌یابی در سینمای مستند ایران؛ احمد الستی
  4. نیشدارو: آوایی که قدیمی نمی‌شود؛ مهرداد فراهانی
  5. خشونت زیبا، مرور انتقادی مستند نیشدارو؛ بهرنگ صدیقی
  6. چگونگی تبدیل «تقابل» میان «فرهنگ» و «طبیعت» به «تعامل»: کنترل بافت؛ رامتین شهبازی
  7. نیشدارویی که نوشداروی خفتگان نمی‌شود، اندیشه‌هایی دربارهٔ یک ضدروایتِ سینماییِ ناب؛ پوریا جهانشاد
  8. نیشدارو،‌یک سیستم فراگیر و معناساز؛ علیرضا ارواحی
۴۸.۰۰۰ تومان > ۴۳.۲۰۰ تومان