امین اصلانی

دیگر کتاب‌ها:

1- جهان پیدا، حکمت پنهان، نوشتۀ امین اصلانی، نشر جیحون، 1385
2- هرمس و زبان مرغان، مجموعه مقالات ار گنون، شوئون، بورکهارت و….، ترجمۀ امین اصلانی، نشر جیحون، 1386
3- از هزار هزار فرهیب ابلیس، داستانهای کوتاه، نشر مشکی، 1387
4- مرگ و بکت، تألیف و ترجمۀ امین اصلانی، نشر افراز، 1390
5- کالیگاریسم: نگاهی به فرهنگ تصویری در سینمای جمهوری وایمار، تألیف امین اصلانی، نشر شورآفرین، 1394
6- تریستان و ایزولده، اپرانامۀ ریشارد واگنر به همراه نُه مقالۀ تحلیلی، نشر سیب سرخ، 1396
7- اُدیپوس به روایتِ سنکا، بازخوانیِ تد هیوز، ترجمه و تألیف امین اصلانی، چاپ اول 1391، چاپ دوم نشر اتفاق، 1399
8- دیالوگ و دیالکتیک، هانس گئورگ گادامر، ترجمۀ امین اصلانی، نشر نقره، 1399
9- لغتنامۀ خزران، میلُراد پاویچ، ترجمۀ یولتان سادیکوا و امین اصلانی، نشر نقره، 1400
10، بهشت شدید و دوزخ شداد، داستان کوتاه، نشر نقره، 1401
11- امر برین واگنری: چهار خوانش لکانی از اپراهای کلاسیک، ترجمۀ امین اصلانی، نشر نقره، 1402